» محکومیت "آذویکو" به تحویل خودروی جایگزین و پرداخت خسارت به مشتریان